home
AruPadaiVeedu
PalaniMurugan
TiruchendurMurugan
Tirupparamkundram
SwamiMalaiMurugan
TiruttaniMurugan
Pazhamuthircholai
RathnagiriMurugan
ViraliMalaiMurugan
SiruvapuriMurugan
SholinganallurMurugan
ValliMalaiMurugan
MuruganBhakthiPadal
MuruganMercifullgodTourist information

  
 
 

u

! ~ticgfkraf `Rqiy

sHpfrhfm]fy pujgfkmf

NOTE: Your computer needs MylaiPlain font for this page to display in Tamil.
If you do not have MylaiPlain font, Click Here to install this font (29 kb).

sta palYRpapi vikf[atfaihnftfaI
mhatnfti vkftfrapi pwfcasfyma[fya
vitInftfratimfRkfya ka]capitaEm
vittftamf cfaiymf kapi klfya] YMaftfti (1)

n ja[ami cpftmf n ja[ami caaftftmf
n ja[ami ptfymf n ja[ami ktfymf
ciEtka xdasfya hfRti tfEyatEt Em
MkanfnisfsrnfEt kirsfcapi citfrmf (2)

my>ratiYRdmf mhavakfy Pdmf
mE[ahaaiEthmf mhtfcitft Ekhmf
mhIEtvEtvmf mhaEvt pavmf
mhaEtv palmf pEj Elakpa lmf (3)

yta snfnita[mf ktama[va Em
pavmf Epatiparmf ktasfEt tAtv
;ti vfywfjy[f sinfT tIEry ~sfEt
tmIEd pvitfrmf prackfti putfrmf (4)

ytapfEtsftrgfka lymf yanfti Tgfka
tAtvapt snfnietq Esvtamf Em
;tIEvaafmipgftIaf nfR]amf tafcynftmf
sta pavEy hfRtfsEraEj Khmf tmf (5)

kierq mnfnivaEs nra Eysfti YRda
tta paafvEt rajEt Etsfti YRda
;tIvf pfRv[f knftAclati YRda
sEtEva MEtEm sta x]fMEkasfT (6)

mhamfEpati tIEr mhapapEcaEr
M[Inftfra{PEl sHknftakfyAcEl
Khayamf vsnftmf sfvpasa vsnftmf
j[aaftimf hrnftmf cfryaEma Khmftmf (7)

lstfsfvaf]EkEh nfR]amf kamEtaEh
sHmsfEtam swfcfc[f[ ma]pkfy mwfEc
sMtfysf sfhsfraafk Tlfy pfrkacmf
stapavEy kaaftftiEkymf CErcmf (8)

r]tftmfsEk mwfCEqtfynft EcaE]
mE[ahaai lav]fy pIy>xp>afE]
m[xfxdfpEta Em pvkfElctpft
sta Emattamf sfknft Et patptfEm (9)

sHvaf]aptivfyamfpAraf pasma[amf
kfv]tfkigfki]I Emkla Ecapma[amf
lstfEtm pdfEd[ vitfEyatma[amf
kFmf pavEy sfknft Et tIpfy ma[amf (10)

p
sft[aligfk naskft kacfmIrrakmf
nmsfyamfyhmf tarkaEr tEvar
sfvpkftavE[ safvta sa{rakmf (11)

vietqkfLpft t]fda[f sfvlIlatfRta]fda[f
nirsfEt pk]fda[f tfvixtfkalt]fda[f
hEtnftfraaix]fda[f jktfra] ecq]fda[f
staEt pfrc]fda[f cfrEy pahHt]fda[f (12)

sta carta x]fmfRkagfka yti sfy<
sMtfynft "v sftitacfEctf smnftatf
sta p>af]pimfpa klgfAksfc hI[a
tta tfv[fMka[amf pfREv sfknft samfymf (13)

sfpBR shmfsa[i mnfthaAs> kdaXavlIpfRgfk sgfEka jfvla[i
sHtasfynfti pimfpa tra]Ic sJE[a
tvaElakEy x]fMkmf EpaR ha]i (14)

vicaElxH kaf]anft tIafkfEkxf vjsfrmf
tyasfynftixH tfvatcsf vIXE]xH
myIxtf kdaX skfRtf patit sfEctf
pEvtfEt tyacIl ka namha[i (15)

sHtagfEkatf pEva Emsi jIEvti xdfta
jp[fmnftfrmIEca Mta jikfrEt ya[f
jktfparpRtfEya jknfnat Etpfy
kiaIEdajfvElpfEya nEma msftEkpfy (16)

sfprharapiram-
sfcltf K]fdl cfaIlstf k]fdpak
kedq pItvasa kEr caRckfti
pP (17) t{\j p ;hayahi vtfEsti hsfta[f pfrsaafya
hvytfyatracf cgfkEr maTrgfkatf
sMtfptfy tatmf cfrynftmf Kmarmf
hrasflixfdkatfrmf pEj palYMaftftimf (18)

KmaErc sJE[a Kh sfknft Es[a
pEt ckfti paE] my>ra tiYRd
p
pfrEpa tarkaEr sta rXmamf tfvmf (19)

pfrcanfEtnftfaiEy nxfdsmfkfEw viEcxfEd
kEpatfkari vkftfEr pEyatfkmfpi katfEr
pfyaE]a[fMEk myfynaEt tta[Imf
tfRtmf Em tyaEqa pvakfEr Khtfvmf (20)

kfRtanftsfy T\EtxH c]fEdxHEkapa
tfthcfci[fti pinftIti mamf tafjytfsH
my>rmf smaRhfy maApaiti tfvmf
p

pfr]mfya skfRtf patEyasfEt ptitfva
pfrsatfy pfrEpa pfraaftftEysE[k varmf
nvkfRmf XEmahmf tta[Imf kfRpapfEt
nkaafyanftkaEl m[akpfy

shsfra]fd Epakfta tfvya sJrnama
htsftark simfhvkftfrcfc Attfy
mmanftrf hfRtisftmf m[ kfElcEmkmf
n hmfsi pfrEpa kimf kErami kfvyami (23)

`hmf safvta Tkfkpara vsnfEna
pva[f tI[pnfT stfvt[fymf nyaEc
pvtfpkfti Eratmf sta kfLpft patmf
mmatimf tfRtmf nacEyama sHttfvmf (24)

`psfmar Kxfd Xyaafc pfrEmah
jfvEra[fmat KlfmatiEraha[f mhanft
picacsfc safEv pvtf ptfr p>timf
viElakfy X]atf tar kaEr tfrvnfEt (25)

tfRci sfknft YMaftfti cfRetq sfknftkIaftfti
MEk Em pvitfrmf sta tcfcaitfrmf
kEr tsfy kRtfymf vp
KEh snfT lI[a mmaEcx pava (26)

M[I[a MtaEha nfR]amf pkfti paja
mpIxfdpfrta snfti safvtfr Etva
nfR]amnftfy janampi sfvaaftfttaE[
KhatfAtvm[fymf njaE[ njaE[ (27)

kqtfrmf sHta pnfTvafk pCafva
nEravat naaI kfREh Ey mtIya
yjnfEta nmnft sfTvnfEta pvnftmf
sfmr[f tsfcfc Et snfT safEv Kmar (28)

mfRka pXiE]a tmfckaEy cTxfda
tta vfyatEya patka Ey mtgfEk
pvcfckfti tIXf]akfr pi[f[a sHT\Er
vncfynfT Et Vaf]it kferqwfc Acl (29)

jnitfaI pitac sfvp
shEt n kimf EtvEc[ati nat
`hmf catipaEla pva[f Elak tat
Xmsfvapartmf smsftmf mEhc (30)

nm EkkiE[ ctftEy capi Tpfymf
nmcfcak Tpfymf nm KkfKday
nm sinftEv sinfT Etcay Tpfymf
p<[ sfknft YMaftfEt nmsfEt nEmasfT (31)

jyannft p>m[f jyapar tam[f
jyaEmak kIaftfEt jyannft YMaftfEt
jyannft sinfEta jyaEcxpnfEta
jytfvmf staMkftitaE[csJE[a (32)

pBR sftvmf kfLpftmf> pEdtf pkftiy
spaf
lEptf sfknftsay< nrsfs>